ایدز و استعاره هایش

آشنایی و دانلود بهترین کتاب ها

معرفی بهترین کتاب هایی که دانشجویان پزشکی باید بخوانند

در حرفه ی پزشکی و کادر حرفه ای درمانی بسیار محتمل است که عیدِ‌ نوروز هم محلی از فراغت نداشته باشد و با کشیک های شبانه، بیماران با مشکلات حاد و اورژانسی، موارد افزایش یافته ی تروما و تصادف و مسائلی از این دست، پر شود. اما اگر فراغتی دست داد، خواندن این هفت کتاب برای شاغلین به حِرَفِ مختلف پزشکی علی الخصوص پزشکان، خالی از لطف نیست.